Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.05.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 30
05.05.2020 01/2020
Vypracovanie PD stavby"Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné."
3 700,00 €
zmluva
Ing. Marta Bruňanská
07.02.2020 1/20
Nájomná zmluva - pozemok 194m2 Hôrka
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.
31.01.2020
Nájom pozemku pod chatou oblasť MH
120,00 €
zmluva
Cmar Juraj
14.01.2020 1/2020
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena vo vyznačenom rozsahu spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodná a kanalizačná prípojka), na pozemku parcela registra C KN číslo 2478/1 – zastavaná plocha vo vyznačenom rozsahu – diel č. 1 s ochranným pásmom o výmere 20 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 36579017-39/2019 zo dňa 12. 06. 2019, ktorý vyhotovil: GEOLAND TOP, s.r.o., Mieru 33, 073 01 Sobrance, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 21. 06. 2019, pod číslom G1 – 386/19, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C KN číslo 2477/55 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5708,
297,50 €
zmluva
Koščák Milan
14.01.2020 2/2020
zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia, údržby, rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodu, kanalizácie, elektr. prípojky) a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na parcele registra C KN číslo 2479/75 – ostatná plocha – diel č. 4 o výmere 16 m2, parcele registra C KN číslo 2484/1 – ostatá plocha – diel č. 5 o výmere 9 m2, parcela registra C KN číslo 2485/1 – zastavaná plocha – diel č. 6 o výmere 29 m2, diel č. 7 o výmere 31 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vinné, vedené na LV č. 2541, v súlade s Geometrickým plánom číslo 35024780-129/2018 zo dňa 02. 08. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 13. 08. 2018, pod číslom G1 – 456/2018, v prospech parcely registra C KN číslo 2479/76 – ostatná plocha, k.ú. Vinné, LV č. 5333, ktorá je vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného bremena.
125,00 €
zmluva
Mišľan Július
30.12.2019 19-514-04188
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
1 000,00 €
zmluva
Fond na podporu umenia
23.12.2019 24/2019
Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o kontokorentnom úvere č. 622/2019UZ
100 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
29.11.2019 201910_42
Vypracovanie diela v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s odovzadním dokumentácie: Zmeny a doplnky č.3 - Územného plánu obce Vinné
3 504,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
01.10.2019 201912131
Využívanie a sprostredkovanie dôveryhodných služieb
0,00 €
zmluva
Disig, a.s.
30.09.2019 D01_SEP-IMRK2-2018-001934
V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje Ministerstva vnútra SR v časti „konajúci“
216 216,70 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.09.2019
Nájomná zmluva za prenájom stánku dni obce 2019
50,00 €
zmluva
Ján Sabol
10.09.2019
Nájomná zmluva za prenájom stánku na podujatí dni obce 2019
50,00 €
zmluva
Erika Piskorová
28.08.2019 1.
Dohoda vzájomných strán v časti miesto a lehota plnenia - zmena
0,00 €
zmluva
SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o.
27.08.2019 01/08/2019
Vytvorenie projektovej dokumentácie
2 640,00 €
zmluva
I.N.I s.r.o.
16.08.2019
Autorská zmluva propagačné panely História obce Vinné v obrazoch.
500,00 €
zmluva
Rovňáková Stanislava Mgr.
16.08.2019
Nájom pozemku rekreačné stredisko ZŠ
300,00 €
zmluva
TLL PROMOTION s.r.o.
07.08.2019 23/2019
Zmluva archeologický výskum II. Etapa sýpka-kasáreň
3 160,00 €
zmluva
Zemplínske múzeum Michalovce
01.08.2019 13/2019
Nájomná zmluva sezónny predaj
150,00 €
zmluva
PASIMA
15.07.2019 7/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
4 475,00 €
zmluva
Mgr. Bandurčin Viktor a manž. Gabriela
15.07.2019 8/2019
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 1 o výmere 44 m2, ktorý bol vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha o výmere 2 ha 14 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Hôrka, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, tak ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-47/2019 zo dňa 26. 04. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny dňa 09. 05. 2019 pod číslom G1-266/2019. Diel č. 1 o výmere 44 m2 sa pričlenil k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha o výmere 306 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, LV č. 3607, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich. Výmera pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/36 – ostatná plocha sa zvýšila z pôvodných 306 m2 na súčasných 350 m2.
1 320,00 €
zmluva
JUDr. Jana Hreňková